Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận:

0 hồ sơ.

Đơn vị:

0 hồ sơ.

Qua mạng:

0 hồ sơ.

Trả kết quả:

0 hồ sơ.

Hoàn thành:

0 hồ sơ.

Trễ hạn:

0 hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ

Tháng

Đã tiếp nhận

0 hồ sơ.

Đã xử lý

0 hồ sơ.
0 % Đúng hạn
Xem chi tiết