dvc

Cổng dịch vụ Công trực tuyến

iNet Solution

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận:

0 hồ sơ.

Đơn vị:

0 hồ sơ.

Qua mạng:

0 hồ sơ.

Trả kết quả:

0 hồ sơ.

Hoàn thành:

0 hồ sơ.

Trễ hạn:

0 hồ sơ.